Foto: Terje Svindseth

Brukerundersøkelse 2016


I 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse om Dramas. Se noen av resultatene her.

I forbindelse med utviklingsprosjektet i Dramas ble det laget en omfattende anonym brukerundersøkelse som ble sendt til et kvalitativt utvalg av respondenter. I tillegg ble en kortversjon av undersøkelsen publisert på dramas.no og i andre kanaler på nett. Denne var åpen for alle. I begge undersøkelsene ble respondentene spurt om hvilke tjenester de ønsker av Dramas i fremtiden, og hva de anser som viktige funksjoner når Dramas i løpet av 2017 skal implementere ny digital løsning. 

Informasjon, innhold og manus

Respondentene ble bedt om å rangere ulike svaralternativer etter viktighet. Alternativene som havnet øverst på ønskelisten i brukerundersøkelsen var informasjon om rettigheter og royalty på nettsiden (100 prosent), informasjon om manusdatabasen på nettsiden og veiledning av rådgiver på royalty og rettigheter følger rett etter (97 prosent på begge). I kortversjonen av undersøkelsen rangerte respondentene svaralternativene i en litt annen rekkefølge. 

Ikke overraskende var respondentene i brukerundersøkelsen enige om manusdatabasens avgjørende betydning. Hele 100 prosent rangerer manusdatabasen som det viktigste på dramas.no. Like entydige (100 prosent) er respondentene på at de ønsker mer informasjon og relevant innhold på nettsiden, som for eksempel beskrivelser av manus. 

På spørsmål om hvordan de vurderer kvaliteten på et manus, oppgir respondentene i brukerundersøkelsen at det er viktigst hvordan manus passer til teatergruppen (dvs. kompleksitet, 94 prosent). Dernest er det avgjørende at noter og manus fungerer sammen på en god måte (89 prosent). Samtidig er de samme respondentene klare på viktigheten av oppdaterte oversettelser som passer til oppsetningens karakter (66 prosent) og tilgang til ny dramatikk (60 prosent) i manusdatabasen. 

Brukerbehov digital løsning

I brukerundersøkelsen ble respondentene spurt om hvordan de bruker Dramas per i dag og hvilke behov de har som brukere fremover. Det er et knapt flertall på 53 prosent som kun låner manus hos Dramas. 47 prosent oppgir at de låner både noter og manus. De fleste ønsker å kunne skumlese manus, noter og ha mulighet til å høre lydfiler via nettsiden før de bestemmer seg for hvilket stykke de ønsker å bestille (87 prosent).

Flertallet syns 5-10 manus er et passende antall å kunne bestille til gjennomlesning. Søkekriterier er også viktig for respondentene når det søkes etter manus. Flere av kategoriene som kom høyest på listen finnes allerede på dramas.no som publikumsgruppe, antall skuespillere og sjanger. Imidlertid havnet kategoriene manus med tilhørende noter og kompleksitet (hvordan stykket passer til teatergruppen) høyt blant søkekriteriene som ønskes på dramas.no fremover. 

På spørsmål om hvordan de ønsker tilgang på manus og noter, svarer 60 prosent av respondentene i brukerundersøkelsen at de ønsker kun digital tilgang på manus og noter, mens et flertall på 74 prosent ønsker mulighet til å printe ut noter og manus i tillegg til digital tilgang. Samtidig uttrykker et klart flertall ønske om å motta fakturaer, kontrakter og billettregnskap digitalt, samt ha mulighet til å undertegne disse via nett (94 prosent). 

Inntrykk av Dramas

Respondentene i både kortversjonen av undersøkelsen og i brukerundersøkelsen ble spurt om sitt inntrykk av Dramas per i dag. Her er svarene varierte. Det som går igjen er at svært få oppgir å ha et meget godt inntrykk av Dramas. I brukerundersøkelsen oppgir 43 prosent at de har et godt inntrykk av Dramas. Like mange oppgir at de har et noenlunde greit inntrykk av Dramas. Respondentene som oppga et noenlunde greit inntrykk av Dramas ble sammen med respondentene som oppga et svært dårlig inntrykk bedt om å utdype svaret i et åpent svarfelt. 

Flere av tilbakemeldingene beskrev mangel på informasjon og tilgjengelighet hos Dramas som årsakene. Resultatene fra undersøkelsene skal brukes i arbeidet med å finne riktig digital løsning for Dramas. 

– Brukerundersøkelsen gir et godt bilde av hvilke behov brukerne av Dramas har, og hvilke ønsker de har for fremtiden. Dette skal vi i Teateralliansen jobbe aktivt for å imøtekomme. Behovene bør sees i forhold til Teaterundersøkelsen som er gjort for hele feltet, kommenterer Eli Ulvestad i Teateralliansen. 

Fakta fra brukerundersøkelsene i Dramas

  • Det ble utført to undersøkelser: En omfattende anonym brukerundersøkelse, sendt til et kvalitativt utvalg av respondenter. For å supplere denne, ble en kortversjon publisert i ulike kanaler på nett, åpen for alle. Kortversjonen av undersøkelsen inneholdt noen av spørsmålene fra brukerundersøkelsen, for å kunne gi sammenligningsgrunnlag på disse spørsmålene.
     
  • Respondentene i begge undersøkelsene vektlegger det samme, men prioriterer svaralternativene noe ulikt. Her er noen tall fra kortversjonen av undersøkelsen på spørsmålet om hvilke tjenester som ønskes fra Dramas i fremtiden:

    100 prosent ønsker mer informasjon om royalty og rettigheter på nettsiden, 94 prosent oppgir at Dramas må være tilgjengelig for brukerne og 87 prosent oppgir informasjon om manusdatabasen som viktigst.